19. juli 2023

Høringssvar af 19. juli 2023

Til Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Høringssvar af 19. juli 2023 til:

Høring om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/… om planter frembragt med nye genomteknikker og fødevarer og foder heraf, og om ændring af forordning (EU) 2017/625

J.nr. 23–1925–000002

Landsforeningen Praktiks Økologi værdsætter muligheden for at indgive dette høringssvar vedr. ovennævnte forslag fra EU-Kommissionen. Det giver os lejlighed til at genfremsætte vores synspunkt på NGT, som det blev fremlagt for Landbrugsstyrelsen på møde allerede d. 1. december 2021. Synspunktet er fortsat det samme – og forstærket med baggrund dels i nyere undersøgelser af risici forbundet med NGT og dels i EU-Domstolens fastsættelse af, at NGT er GMO, som på grund af manglende tradition for sikker anvendelse bør behandles som alle tidligere GMO’er.

Resume:
Vi ønsker ikke deregulering af nogen former for GMO’er af hensyn til:

  • det grundlæggende forsigtighedsprincip, som gælder både i EU og i økologien, hvorefter alle gældende sikkerhedsprocedurer/risikovurderinger skal overholdes også for NGT og andre kommende nye genomteknikker.
  • borgernes/forbrugernes fortsatte demokratiske mulighed for via mærkning m.v. at fravælge fødevarer, frø og foder, som er fremkommet via genomteknikker – gamle som nye.
  • beskyttelse mod GMO-forurening gennem videreførelse af sameksistensregler, som bygger på en entydig forståelse af hvad GMO’er er, svarende til EU domstolens domme om denne sag.

Derfor anbefaler vi, at Danmark ikke bakker op om Kommissionens forslag, og at Danmark i øvrigt er medvirkende til, at Kommissionen ikke ændrer lovgivningen medmindre et kvalificeret flertal i parlamentet bakker op derom.

Denne anbefaling skyldes hensynet til vores forenings medlemmers fremtidige muligheder for at udfolde økologisk have- og småskalalandbrug uden nogen former for GMO. Desuden skyldes anbefalingen hensynet til den øvrige danske og europæiske befolknings sundhed, hensynet til naturen, biodiversiteten og til fødevaresikkerheden i Europa i fremtiden. Landsforeningen Praktisk Økologi bakker således fuldt op om IFOAM’s indvendinger mod forslaget, som de fremgår bl.a. af pressemeddelelse á 5. juli 2023 og af resolutionen á 22. juni 2023.

Vi forventer, at Danmark (trods sin angiveligt overvældende deltagelse i udarbejdelsen af Kommissionens forslag) arbejder for, at Kommissionen ikke gennemfører forslaget, medmindre der ligger et kvalificeret flertal af Parlamentets medlemmer bag – og dermed tager kritikken fra Parlamentet om manglende demokratisk

beslutningstagen i sager om GMO til efterretning i praksis. En kritik, som Komissionen anerkender. jf. afsnit T-X i en sag om GMO-soja: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9–2022–0024_DA.html.

Sikring af GMO-fri frø og foder: Praktisk Økologis formål er at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder og dyrehold og husholdningskundskaber. Vi arbejder for økologisk selvforsyning og havedyrkning i lille eller stor grad fra altankasser til mindre landbrug. Det vil være en katastrofe for foreningens medlemmer ikke at kunne sikre sig fri for GMO både i frø til dyrkning og i foder til økologisk husdyrhold typisk høns, men også grise, får, køer, geder og fisk.

Patenter på frø: En uheldig udvikling med yderligere mulighed for GMO-industriens patentering af frø, som Kommissionens forslag åbner mulighed for, vil også være katastrofal for foreningens medlemmers virke – såvel som for alle andre økologiske avlere og virksomheder, private som professionelle. https://www.no-patents-on-seeds.org/en/news/plant-varieties

I høringsbrevet angives Kommissionen at have tre formål med forslaget (indsat her i kursiv):

  • Opretholde et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.
  • Muliggøre udvikling og markedsføring af planter og planteprodukter, der bidrager til EU’s mål for innovation og bæredygtighed samt biodiversitetsstrategier
  • Sikre, at det indre marked fungerer effektivt og forbedre EU’s landbrugs- og fødevaresektors konkurrenceevne på EU- og globalt plan med henblik på at skabe lige vilkår for operatørerne på markedet

Vold på forsigtighedsprincippet: Med udgangspunkt bl.a. i IFOAMS’s indsigelser, som nærværende høringssvar allerede har henvist til, og ud fra de mange data fra såvel forskere som EU’s arkiver, vi har været igennem forud for skrivning af dette høringssvar, er det vores klare overbevisning, at Kommissionens forslag vil gøre vold på forsigtighedsprincippet og IKKE vil sikre sundhed for dyr, mennesker og natur. I vores optik vil NGT-planter og -planteprodukter ej heller bidrage til EU’s mål for bæredygtighed og biodiversitet. Tvært imod.

Vi foreslår i stedet fokusering på regenerative/økologiske dyrkningsmetoder i landbruget og klimavenlige og langt mere plantebaserede kostråd til borgerne, som effektive redskaber til at fremme udviklingen i fødevareforsyningen i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed.

Økologiens troværdighed på spil: Vedrørende det tredje formål er det i lighed med de to første en påstand, som ingen økologiske eller biodynamiske avlere eller virksomheder ville være enige i. Tvært imod står den troværdighed, som økologien og biodynamikken nyder blandt forbrugerne på spil, hvis det ikke længere er muligt at fravælge GMO ved at vælge økologiske varer.

På vegne af Landsforeningen Praktisk Økologi

Astrid Sandmark
Forkvinde

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider