18. november 2021

Høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen november 2021

Landsforeningen Praktisk Økologi har i november 2021 indgivet høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen med konkrete forslag til sikring af vildt dyre- og planteliv i forbindelse med offentligt anlæg.

Du er velkommen til at lade dig inspirere af høringssvarets opbygning og formuleringer, hvis du selv arbejder med et høringssvar f.eks. i forbindelse med lokal- og kommuneplaner i dit område.

Bolig- og Planstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Svar til høring af 6. september 2021, sagsnr. 2021–13130 Landsforeningen Praktisk Økologi afgiver hermed bemærkninger til »Forslag til Bekendtgørelse om landsplandirektiv for arealet til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn«.

Med vores bemærkninger vil vi gerne opfordre til, at benytte denne og lignende lejligheder, hvor arealanvendelsen ændrer sig, til at gentænke, hvordan vi som samfund kan fremme vild natur og dermed bevarelse og forøgelse af biodiversiteten, uanset om det er på landet, i byerne eller tæt ved lufthavnen.

Miljøvurderingen af den foreslåede ændring fra landbrugs- til erhvervsarealer i Dragør og Tårnby Kommuner gentager i stort set alle afsnit, at der kun forventes en mindre negativ miljøpåvirkning. Dette anser vi for en passiv og konventionel konstatering, ud fra hidtidig praksis.

Men verden og borgernes forventninger til den grønne omstilling forandrer sig med hidtil uset hast. Vi foreslår derfor, hvis der på nogen måde kan findes lovhjemmel eller måske endda kommunal ambition og virkelyst dertil, at anvende disse to små områder som et eksempel på nytænkning af industrielle arealer ud fra ånden i FN’s 17 verdensmål.

Dette ville betyde ny praksis ved anlæg af veje og bygninger, støjvolde og grøfter m.v.

Konkret foreslår vi:

  • at de eksisterende levende hegn, vådområder og gamle træer bliver tinglyst til bevaring.
  • at de eksisterende levende hegn og §3-områder bruges som skabelon for vejføring, placering af bebyggelser og øvrig infrastruktur (jf. nedenstående forslag om trampestier).
  • at kommunerne og områdets erhverv undgår kunstgødning og sprøjtegifte ved anlæggelse og drift af alle arealer langs veje og omkring bygninger.
  • at vild natur i form at stendynger, grenbunker, døde træstammer, dansk flora og klog opsamling af regnvand til glæde for fugle, padder, små pattedyr og hjemmehørende plantearter bliver normen overalt langs veje og omkring bygninger – såvel i området i Dragør som i Tårnby.
  • at der anlægges sammenhængende trampestisystemer gennem begge arealer tilligemed f.eks. bålpladser, bord- bænkeopstillinger, legepladser mv., således at borgerne i de omkringliggende boligområder både kan nyde området og kan bringe liv også før og efter erhvervenes arbejdstid.

På vegne af Landsforeningen Praktisk Økologi

Mikael Elke Lund, Direktør

Sasha Leth Rasmussen, Arkitekt MAA og bestyrelsesmedlem

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider