27. maj 2015

Urban Farming strategi

Landsforeningen Praktisk Økologi har gennem de seneste 4 år fulgt urban farming projekter tæt, både i Danmark og i nogle af verdens toneangivende byer, med henblik på konkret anvendelse af urban farming i lokale fødevarestrategier. Gennem foreningens netværk og medlemmer ser vi et stort behov for en klar vision og strategi for urban farming på landsplan.

Indledning

De kommende 5 år vil foreningens strategiske arbejde, blandt andet være med fokus på urban farming som redskab, i mødet med nogle af samfundets væsentlige udfordringer. Med en klar vision og strategi, vil vi afsøge de positive effekter ved urban farming, og være en væsentlig bidragyder med henblik på, at drive borgere i frugtbare konstellationer med kommuner, virksomheder og organisationer i en samlet og effektfuld visionær retning.

»Landsforeningen Praktisk Økologi vil med Urban Farming gøre de danske byer til verdens mest biodiverse, ved et øget dyrkningsareal og vild natur, både i sociale, offentlige og private byrum.«

For mange millioner mennesker verden over, har haven og dyrkningen af mad i byen fået en ny og vigtig betydning – som værksted for grøn (gen)dannelse, et sted hvor man igen kan komme i forbindelse med naturen – En slags ny fælled, der bringer meningsfyldte oplevelser og produktioner med sig, og beriger by og samfund på ny.

Urban farming er en del af løsningen på vor tids højaktuelle udfordringer som: klimatilpasning, sundhedsfremme, fødevaresystemer og sociale fællesskaber.

Med urban farming, som et effektfuldt værktøj, kan man samle alle landets kommuner om et fælles fokus, i arbejdet med at udvikle lokale fødevarestrategier og bæredygitig udvikling i fremtidig by/landplanlægning.

Landsforeningen Praktisk Økologi

Landsforeningen Praktisk Økologi (PØ) er for alle, der ønsker en bæredygtig verden. Vi arbejder for, at fremme økologisk dyrkning og levevis i hverdagen. Det gør vi ved at give danskerne praktiske redskaber og viden til at leve en økologisk hverdag. PØ har eksisteret siden 1981 og har i dag ca. 3.600 medlemmer. PØ omfavner meget mere end haveliv og køkkenhaver. Vi brænder utrolig meget for mere liv i haven, men vi er også aktive, når det gælder andre aspekter af en bæredygtig hverdag, på landet og i byerne. Derfor ligger Urban Farming (UF) også under PØ interessefelt, og grundet stor aktivitet blandt foreningens medlemmer, præsenteres der hermed en konkret vision og strategi for området.

Vision

PØ vil med sin strategi inden for UF gøre de danske byer til verdens mest biodiverse, ved et øget dyrkningsareal samt vilde naturarealer, både i sociale, offentlige og private byrum.

PØ arbejder for et etableret parløb frem mod 2020 mellem borgerstyret lyst, engagement og konkrete initiativer, og forvaltning, planlægning og policy processer, inden for Urban Farming – vi skal have grønne dyrkningsfællesskaber, private haver og bylandbrug i alle landets kommuner.

Mission

PØ vil:
Styrke borgerdrevet engagement og myndiggørelse indenfor UF (bottom-up).

Medvirke til mere kvalificerede lokalpolitiske visioner (top-down) inden for UF.

Indhente og producere erfaringsbaseret og teoretisk viden og lade denne diffundere ud til samfundets øvrige aktører.

Dette vil PØ gøre gennem følgende strategi;
Landsdækkende UF-netværk
Politisk og administrativ uddannelse
Forskning og vidensproduktion

Strategi

Landsdækkende netværk

Landsforeningen Praktisk Økologi vil, i kraft af sine medlemmer, i 2015 arbejde for at skabe et landsdækkende netværk af urban farmere – borgere i Danmark, der inden for byzoner dyrker i grønne fællesskaber (skolehaver, fælleshaver, temahaver som terapihaver, integrationer haver, private haver, etableret bylandbrug mhp på produktion osv). Hensigten med netværket er konkret erfaringsudveksling, inspiration, vidensindsamling og dannelse inden for bevægelsen. PØ mener, at vi med et sådan netværk, vil skabe synergi mellem landets mange UF-initiativer og bringe flere på vej. Herved kan der skabes flere fællesskaber, grønnere og mere biodiverse byer og øget bevidsthed omkring dyrkning og naturhensyn, både i det offentlige rum og i private haver.

Politisk og administrativ uddannelse
PØ vil frem mod kommunalvalget i 2017 tilbyde og formidle viden gennem konsulentbistand vedr. Urban Farming, til landet beslutningtagere og administrative medarbejdere. Viden og kompetencer inden for UF er funderet og indhentet i netværket og blandt foreningens øvrige medlemmer. Således kan PØ tilbyde konkret praksisviden og borgererfaring i kombination med national og international teori inden for UF, og hermed opkvalificere beslutningstagere i policy processer inden for lokal byplanlægning, fødevarestrategier, sundhedsstrategier, strategier for bæredygtig udvikling osv.

Forskning og vidensproduktion
PØ vil etablere og tilbyde samarbejde med konkrete vidensinstitutioner og øvrige relevante aktører, med henblik på systematisk indsamling af viden inden for, og monitorering af, den danske UF bevægelse. Dette samarbejde skal skabe synergi mellem praktisk-baseret viden og erfaring, og national og international teori.

Målsætning – Urban Farming Sekretariat
PØ vil med sine medlemmer (3600) afsøge aktørere internt og eksternt, og anvende de platforme der eksisterer i foreningen (merelivihaven.dk, havenyt.dk, havelyst.dk, oekologi.dk) til i første omgang at etablere et landsdækkende netværk. PØs medlemmer med urban tilknytningsforhold bidrager med engagement via deres lokale »Mere Liv i Haven«-netværk, de spreder kendskab, ejerskab og tilknytning til det landsdækkende UF-netværk, og kan lægge lokalt pres på det repræsentative demokrati, så UF kommer på dagsordenen i minimum 50% af landets kommuner ved kommunalvalget i 2017.

Ultimo 2015 vil PØ fremlægge en projektbeskrivelse af et UF-sekretariat. Sekretariatet skal fungere som »hub« for strategiens strenge, samt samarbejdet mellem forskellige aktørere og/til formidling af viden. Sekretariatet vil være et samlende videnscenter – en platform for samarbejde, vidensopsamling og diffusion, netværk og partnerskaber.

Et sted som ydermere kan servicere alle, fra byråd til skoleelever, indenlandsk og udenlandsk presse, som herved kan finde information om UF og alternative fødevaresystemer i Danmark.

Appendix

Begrebet ‘urban farming’
Den globale bevægelse er kendt som »The Urban Farming Movement« eller »Urban Gardening Movement« og er et fænomen, der relaterer sig til nye fælledskaber, miljø, klima, sundhed, bæredygtighed, økologi, resiliens og ansvarsfuld madproduktion – med tanke på hvordan vi kan løse samfundsmæssige udfordringer af i dag.

Urban farming bevægelsen tog for alvor fat, da FN’s Klimapanel i 2009 for første gang slog fast, at klimapåvirkninger er menneskeskabte og en trussel mod vores planets tilstand.

Udtrykket ‘urban’ betyder ‘by’, mens områder der er i udkanten af byen betegnes ‘byperifære’. Urban farming begrebet afgrænses i det område, hvor byen betragtes som en region. Altså med arealer der dyrkes i en bymæssig kontekst, både bynær og byperifær. Man kan således godt se på en bynær gård, som historisk har ligget langt udenfor byens midte, men i den nutidige sammenhæng er »indlemmet« i ny bydannelse og derfor er en del af urban farmings mange forskellige former.

Urban farming udfolder sig med vidt forskellige størrelser og placeringer; På tage, på lossepladser, på forladte industrigrunde, i baggårde, i offentlige parker eller i områder, hvor boliger eller industri er revet ned. Dem der passer haverne er ofte frivillige og beboere omkring en baggård. I flere eksempler, dannes en forening eller et CSA (Community/City Supported Agriculture) omkring haven, alt efter funktion og aktivitet. Skolehaver kan også være ramme for, eller være en del af, en urban have. Kendetegnende for alle haver i byen er at man udnytter den plads man har på en kreativ måde. Alle urbane farme er forskellige, ligesom hver gård i landdistrikterne er forskellige.

Man kan illustrere det ved et forenklet diagram, hvor der sondres mellem det producerende aspekt og det sociale aspekt.

Positive effekter af Urban Farming – Sammenhæng mellem UF aktiviteter og UF aspekter

Urban farming kan bidrage med positive effekter inden for aspekterne; sociale fællesskaber, sundhedsfremme, økonomi, klima og miljø. En stigende interesse blandt borgere, og en spirende vilje til at bruge urban farming blandt beslutningstagere, har vist sig de seneste år. Konkrete projekter er etableret i flere af de større byer i Danmark.

Dog er der kun få af de projekter, som belyser og dokumenterer specifikke effekter, som vi ved, kan være direkte affødte af urban farming. Skemaet her under, bygger på erfaringer fra foreningens netværk, og projekter som vi har fulgt tæt, både nationale og internationale. Dele af skemaet er via undersøgelser og forskningsbaseret viden empirisk dokumenteret.

Fordelene ved urban farming er her belyst ud fra fire samfundsmæssige aspekter:
Sociale fællesskaber
Sundhedsfremme
Økonomi
Klima og miljø

Landsforeningen Praktisk Økologi vil de kommende 5 år fokusere på, at dokumentere, hvordan en bred vifte af aktiviteter (skema), der foregår i byhaver, taghaver og farme, CSA, maritime haver, på bynære gårde og i private haver generelt, og hvordan det proaktivt kan anvendes inden for sociale fællesskaber, sundhedsfremme, økonomi og klima og miljø.

Sammenhængen mellem urban farming aktiviteter (maddannelse, opsamling af regnvand, fælles havedyrkning, bondens marked) og samfundsmæssige aspekter, såsom sociale fællesskaber, sundhedsfremme, økonomi, klima og miljømæssige fordele (sund mad, jobtræning, borgerinitiativer, klimatilpasning og biodiversitet)

Artikler
The potential of ‘Urban Green Commons’ in the resilience building of cities.

Johan Colding and Stephan Barthel 2013

Civic greening and environmental learning in public-access community gardens in Berlin.

Pim Bendt, Stephan Barthe, Johan Colding 2013

Social–ecological memory in urban gardens—Retaining the capacity for management of ecosystem services
Stephan Barthel, Carl Folke, Johan Colding 2013

Urban gardens, agriculture, and water management: Sources of resilience for long-term food security in cities.

Stephan Barthel, Christian Isendahl 2013

Measuring social-ecological dynamics behind the generation of ecosystem services.

E. Andersson, S. Barthel, Ahrne K 2007

Litteratur
Hungry City – How Food Shapes Our Lives, Carolyn Steel 2008
Farming the City – Food as a Tool for Today’s Urbanisation, CITIES / Trancity Valiz.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider