Praktisk Økologi blev stiftet i 1988 og har til formål at fremme økologisk dyrkning og levevis i hverdagen.

Vedtægter

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted

Foreningens navn er Landsforeningen Praktisk Økologi. Det internationale navn er Danish Association for Practical Ecology. Foreningen er stiftet den 29. oktober 1988 og har hjemsted i Danmark.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

 • at fremme interessen for og kendskabet til økologisk forsvarlig levevis
 • gennem oplysning, rådgivning og i praksis at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder, og dyrehold og husholdningskundskaber.
 • at samarbejde med inden- og udenlandske organisationer med tilsvarende formål.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, der vil arbejde for foreningens formål.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang hvert kalenderår, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Landsforeningens årsmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 5 ugers varsel i foreningens tidsskrift »Praktisk Økologi« samt på foreningens hjemmeside

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning med 14 dages varsel, eller når mindst 10% af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forslag herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at begæringen er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, én stemme pr. medlem. Til ændringer af vedtægterne kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmesedler er ugyldige. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til foreningens mail: info@praktiskoekologi.dk senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formandens beretning og godkendelse.
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter (det meddeles i indkaldelsen, hvem der er på valg).
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

De to revisorer vælges efter samme regler, som gælder for valg af bestyrelse. Valgperioden er to år. Revisorerne er skiftevis på valg.

§ 5 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 personer valgt blandt medlemmerne og af generalforsamlingen. Desuden kan der vælges op til to suppleanter.

Afstemningen er skriftlig. Valget sker med simpelt flertal. Blanke stemmesedler er ugyldige. Ved omvalg udgår kandidaten med laveste stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke beklæde to poster.

Bestyrelsen leder Foreningen, er ansvarlig for dens midler og repræsenterer den overfor myndigheder og offentlighed.

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personale og fastsætte ansættelsesvilkår. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af diverse arbejdsopgaver og beslutte i hvilket omfang, de har besluttende myndighed overfor 3. person.

Bestyrelsen kan lade formand, næstformand og kasserer udgøre et forretningsudvalg med fuld tegningsret for foreningen, samt til afgørelse af løbende sager.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når denne finder anledning dertil, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker et møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsesmøderne. Referat godkendes af bestyrelsen.

Vigtige bestyrelsesbeslutninger offentliggøres løbende i »Praktisk Økologi«

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler anbringes på betryggende måde. De daglige dispositioner foretages af kasserer eller administrator. For at disponere over værdipapirer eller træffe afgørelser om større økonomiske dispositioner skal bestyrelsens godkendelse indhentes.

§ 6 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal forelægges bestyrelsen efter at være gennemgået af de valgte revisorer, før det fremlægges på generalforsamlingen. Efter forslag fra bestyrelsen fastsættes medlemskontingentet for det kommende regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves fra Landsforeningens sekretariat.

§ 7 Aktiviteter

Landsforeningen udgiver tidsskriftet »Praktisk Økologi« der udsendes som medlemsblad til samtlige medlemmer. Der drives sideløbende en hjemmeside.

Landsforeningen samarbejder med Økologiens Have.

Alle aktiviteter og arrangementer, som afholdes i Landsforeningen Praktisk Økologis navn, skal leve op til foreningens formål og vedtægter. Bestyrelsen holdes orienteret om arrangementer af særlig størrelse og omfang. Bestyrelsen skal godkende arrangementer, som kræver foreningens økonomiske støtte, eller kræver økonomi, som er ansøgt i foreningens navn.

§ 8 Ophør

Forslag om Landsforeningens opløsning behandles efter samme regler som vedtægtsændringer. Opløses Foreningen uddeles eventuelle midler til almennyttige eller almenvelgørende formål i overensstemmelse med Landsforeningens formålsparagraf.

§ 9 Hæftelse

Landsforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. september 2000, Ebeltoft Vandrerhjem og senest ændret på den ordinære generalforsamling d. 30. marts 2019, Himmelbjerggården i Ry.

Her er du: Forsiden > Om os > Vedtægter

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider